اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه دانش زبانی بین دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت و سالم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: گزارش های زیادی درباره ارتباط بین لکنت و رشد زبان مطرح شده است. برخی از تحقیقات نشان داده اند که دوزبانگی می تواند عاملی تاثیرگذار در ابتلا به لکنت باشد. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه دانش زبان کردی و فارسی بین دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت و سالم شهر جوانرود است.

  روش بررسی: مطالعه مقطعی- مقایسه ای حاضر از نوع مورد-شاهدی است. 31 دانش آموز دوزبانه مبتلا به لکنت با روش تمام شمار به عنوان گروه مورد و 31 دانش آموز سالم با روش همسان سازی جفتی به عنوان گروه شاهد از دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی شهر جوانرود انتخاب شدند. دانش زبان کردی و فارسی دو گروه، از طریق مقایسه شاخص های کیفیت گفتار (روانی گفتار، پیچیدگی گفتار، غنای واژگانی) در نمونه گفتار توصیفی آزمودنی ها بررسی و داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل و آزمون یو مان- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: در دو زبان کردی و فارسی شدت ناروانی گفتار در گروه مبتلا به لکنت بیشتر و پیچیدگی گفتار، روانی گفتار و غنای واژگانی گروه مبتلا به لکنت کمتر از گروه سالم و در تمامی مشخصه های شاخص های گفتاری فوق اختلاف دو گروه معنادار بود (p<0.05).

  نتیجه گیری: مطابق نتایج حاصل از این تحقیق دانش زبانی افراد دو زبانه مبتلا به لکنت در هر دو زبان اول و دوم کمتر از گروه سالم می باشد. این یافته موید این نکته است که سطح مهارت زبانی احتمالاً به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر لکنت مطرح است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها