• بررسی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی بتن آرمه واقع بر خاک نرم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 727
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ضریب رفتار در آیین نامه های طراحی سازه ها، به دلیل وجود ظرفیت های جذب انرژی در محدودۀ رفتار غیرخطی در سازه ها، به صورت کاهش برش پایه الاستیک به برش پایه طراحی به کار می رود. در تحقیقات صورت گرفته در گذشته جهت ارزیابی ضریب رفتار، سازه متکی بر تکیه گاه ثابت فرض شده و اثر انعطاف پذیری فونداسیون لحاظ نشده است. هدف از این تحقیق ارزیابی چگونگی تاثیرپذیری ضریب رفتار سیستم سازه ای قاب خمشی بتن آرمه واقع بر خاک نرم از پدیده اندرکنش خاک و سازه می باشد. در این راستا با به کارگیری مدل های ژنریک قاب خمشی بتن آرمه که در برگیرندۀ تاثیرات سختی و مقاومت بر رفتار دینامیکی سازه ها می باشد، هر سه گروه سازه های کم ارتفاع، سازه های با ارتفاع متوسط و سازه های بلند مرتبه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور بررسی حالت های مختلف انعطاف پذیری فونداسیون، هر مدل ژنریک بر روی خاک های نرم با سرعت های موج برشی مختلف قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزاینده نسبت به حالتی که اثر اندرکنش ملحوظ نمی گردد، مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل های پارامتریک در این تحقیق نشان می دهد که تاثیر انعطافپذیری فونداسیون و میزان اهمیت آن در سیستم قاب خمشی بتن آرمه، بستگی به زمان تناوب سازه دارد و در مواردی نادیده گرفتن این پدیده می تواند طراحی سازه را نسبت به حالت فرض تکیه گاه ثابت، در جهت خلاف اطمینان قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم