• بررسی اثر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: با توجه به نقش غذایی فسفر برای گیاهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی که در نهایت به اوتروفیکاسیون آب های سطحی می انجامد و نیز موفقیت فرآیند الکتروشیمیایی در تصفیه انواع فاضلاب ها، این تحقیق با هدف "تعیین اثر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال"، در سال 1381 بر روی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب مجتمع مسکونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت.

  مواد و روش ها: این تحقیق به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم بسته انجام شد. تأثیر شدت جریان الکتریکی، نوع الکترود مصرفی، زمان واکنش، خصوصیات اولیه نمونه (دما،ph، هدایت الکتریکی) و افزودن آهک بر بازده فرآیند مورد تحقیق قرار گرفت. در هر بار فرآیند 1500 ml پساب مرحله دوم در یک سلول الکترولیتیک ریخته شد. کاتد و آند، هرکدام شامل چهار قطعه فولاد (یاآلومینیوم)، به فاصله تقریبی 1.5cm در فاضلاب قرار گرفت. کل سطح مؤثر الکترودها 336 cm2 بود. قدرت ورودی توسط آمپرمتر و ولت متر کنترل گردید. کاهش باقی مانده فسفر کل به کمتر از 1 mg/l-p (استاندارد) به عنوان حذف آن تلقی شد.

  یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش شدت جریان dc و زمان واکنش، بازده حذف فسفر افزایش می یابد و الکترود فولادی نسبت به الکترود آلومینیم بازده حذف بهتری دارد. تنظیم دما، ph و هدایت الکتریکی اولیه نمونه هر کدام در محدوده معینی بازده حذف فسفر را بهبود بخشید و افزودن آهک، اثر قابل ملاحظه ای بر بهبود حذف فسفر نداشت و برای حذف فسفر، دانسیته جریان الکتریکی با گستره 1.78 تا 3.7m amp/cm2 و زمان واکنش 10 تا 30 دقیقه کافی بود.

  نتیجه گیری: فرآیند الکتروشیمیایی با الکترود فولادی بدون نیاز به تغییر دما، ph و هدایت الکتریکی اولیه نمونه می تواند فسفر کل باقیمانده در پساب خروجی از سیستم لجن فعال را با موفقیت حذف نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها