• بررسی اثر مشتقات جدید متیل کینولینونی بر ترشح انسولین القا شده توسط گلوکز از جزایر لانگرهانس جدا شده موش صحرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 617
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: مهارکننده های انتخابی آنزیم فسفو دی استراز حلقوی نوع (pde3) 3 با افزایش مقدار camp، قدرت انقباضی قلب و ترشح انسولین وابسته به گلوکز را تقویت م یکنند. در این تحقیق اثر تعدادی از مشتقات متیل کینولینون (mc1-mc10) به عنوان مهارکننده انتخابی pde3 بر ترشح انسولین تحریک شده توسط گلوکز (giis) مورد بررسی قرار گرفت.

  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، پس از هضم پانکراس جدا شده توسط کلاژناز، جزایر لانگرهانس آزاد در زیر استریومیکروسکوپ به طور دستی جدا و در بافر کربس حاوی گلوکز 3 mm به مدت 30 دقیقه تیمار شدند؛ سپس با محلول گلوکز 3 mm یا 10 mm با و یا بدون ایزوبوتیل متیل گزانتین (ibmx) به عنوان استاندارد و یا با وجود غلظت 100 μm مشتقات مختلف متیل کینولینون تیماردهی انجام شد. انسولین رها شده در مدت یک ساعت، با استفاده از کیت رادیوایمنواسی اندازه گیری شد.

  یافته ها: گلوکز با غلظت 10 mm، ترشح انسولین از جزایر را به طور معنی داری نسبت به غلظت 3 mm افزایش داد ibmx .(p<0.01) در غلظت 100 μm میزان giis را به طور معنی داری تقویت نمود (p<0.01). از بین ده ترکیب مورد آزمایش، مشتقات mc9- mc7 میزان giis را به طور معنی داری در مقایسه با محلول گلوکز 10 mm به تنهایی افزایش دادند (p<0.01) که با اثر ibmx قابل مقایسه بود.

  نتیجه گیری: ترکیبات مورد آزمایش (mc1-mc10) با وجود داشتن ساختمان مشابه، اثرات متفاوتی بر ترشح انسولین داشتند که احتمالا به دلیل اثر وابسته به بافت این داروها می باشد. امید است که بتوان در آینده از این ترکیبات در درمان بیماری دیابت بهره جست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها