• بررسی ارتباط سیستم اطلاعات پرستاری با کاهش استرس کاری پرستاران در بیمارستان های آموزشی زاهدان سال 1393

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 860
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: سیستم های اطلاعاتی یکی از شاخص های توسعه بهداشتی درمانی است و از جمله عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمان ها که سلامت افراد را در معرض خطر قرار می دهد، وجود تنش شغلی و تحلیل جسمی و روانی زیاد در پرستاران است این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سیستم اطلاعات پرستاری در کاهش استرس کاری پرستاری انجام شده است.

  روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی که به روش مقطعی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393 انجام شد. که در آن جامعه آماری پرستاران 588 نفر می باشد و بر اساس نمونه گیری 100 نفر پرستار مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد پایایی و روایی این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد سنجش قرار گرفت بعد از تایید میان افراد مورد مطالعه توزیع شد و پس از جمع آوری داده ها را در نرم افزار اس پی اس اس ورژن 21 وارد کردیم.

  یافته ها: پرستاران با میانگین (3.31) معتقدند عوامل استرس زای شغلی در پرستاران بالا است و با میانگین (3.2) میزان آشنایی پرستاران با سیستم اطلاعات پرستاری خوب است، و با میانگین (3.2) نشان می دهد میزان رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات پرستاری بالا است.

  نتیجه گیری: نتیجه بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از پرستاران تاثیر سیستم اطلاعات پرستاری را بر کاهش استرس پرستاری و بر کاهش خطاهای پرستاری و همچنین کاهش زمان مستند سازی تجربه کرده بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم