• بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/27
  • تعداد بازدید: 859
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منظور از محدودیت مالی، محدودیت هایی است که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب برای شرکت می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت مالی بر بازده سهام شرکت ها است. در این پژوهش متغیرهای پوشش هزینه ثابت، رشد فروش، نسبت بدهی، نسبت جاری و حاکیه سود به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام بوه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای رشد فروش، نسبت جاری و حاشیه سود و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد اما بین متغیرهای پوشش هزینه ثابت و نسبت بدهی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بور این نتایج تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی نییز بین محدودیت مالی و بازده سهام شرکت های مورد بررسی رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها