اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/30
  • تعداد بازدید: 403
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هوش هیجانی از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود. برای این منظور به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی می پردازیم. هم چنین در این راستا به شناسائی مؤلفه هایی از هوش هیجانی که بر عملکرد منابع انسانی مؤثرتر هستند، پرداخته تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوانیم با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یابیم. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران است. در این مطالعه، محقق پس از بررسی و مطالعه دقیق پیشینه و با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن 2001، با روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی، به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی پرداخته و مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی بر عملکرد را شناسایی نموده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: هوش هیجانی چه تأثیری بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران دارد؟ جهت پاسخ گویی به این پرسش یک فرضیه اصلی که دارای پنج فرضیه فرعی می باشد مطرح شده است. محقق از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسش نامه که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده پرداخته و سپس نمونه ای متشکل از 174 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران انتخاب گردید، پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها با انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده گروه نمونه، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتند، که براساس نتایج حاصله، فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند، و ترتیب اثرگذاری مؤلفه های هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به صورت مؤلفه مدیریت روابط، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و ارزش های اعتقادی و مدیریت بر خود بدست آمد. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی گردید. شایان ذکر است با عنایت به محیط سازمان های کشور ما و با در نظر گرفتن تأثیر عامل ارزش های اعتقادی بر عملکرد از نظر هوش هیجانی، محقق این عامل (ارزش های اعتقادی) را به عامل آگاهی اجتماعی در مدل دانیل گلمن، 2001 اضافه نموده که نوآوری وی می باشد. در نهایت با توجه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر محقق پیشنهاداتی به شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران و محققان آینده ارائه نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها