همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی و تحلیل تاثیر فرآیندهای داخلی کسب و کار بر میزان رضایت مشتریان: مطالعه موردی شرکت تامین سرمایه آرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/30
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل تاثیر فرآیندهای داخلی کسب و کار بر میزان رضایت مشتریان در شرکت تامین سرمایه آرمان است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و از آنجا که در این تحقیق از متغیرهای مستقل را مورد بررسی و رابطه آن ها را با متغیرهای وابسته تحقیق مورد سنجش قرار می دهد به این لحاظ این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران شرکت تامین سرمایه آرمان تشکیل می دهند. تعداد کل جامعه آماری این تحقیق در حدود 70 نفر می باشد لذا با توجه به تعداد کم جامعه آماری، برای جمع آوری داده ها از روش همه پرسی استفاده می گردد. برای تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده از نظر خبرگان استفاده شده است. پایایی ایزار پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.867 تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت فرآیندهای داخلی کسب و کار بر میزان رضایت مشتریان شرکت تامین سرمایه آرمان می باشد. نتایج حاصله برای نهادهای سیاستگذار و ناظر بر این شرکت، مراکز آموزشی و هم چنین سایر محققان کاربردی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها