• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/06/01
  • تعداد بازدید: 454
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: استان گلستان مقام دوم بروز سل را در کشور داراست با توجه به شیوع بالای سل در کشور و بالاخص در استان گلستان این مطالعه جهت بررسی فراوانی بیماری های همراه در بیماران دچار سل ریوی و اثر این بیماری ها بر برخی عوامل اپیدمیولوژیک صورت گرفت.

  روش کار: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی پرونده کلیه بیمارانی که با تشخیص سل ریوی از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 در بیمارستان 5 آذر شهر گرگان بستری بوده اند، بررسی شد. مشخصات فردی و تاریخچه پزشکی از پرونده بیماران استخراج شده و در چک لیست وارد شد. برای تفسیر نتایج از آزمون مربع کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

  نتایج: در این مطالعه 243 بیمار با تشخیص سل ریوی طی مدت 5 سال بررسی شدند. میانگین سنی افراد 50.15 سال (انحراف معیار= 19 سال) بود. از 243 بیمار 162 نفر (66.7%) بدون بیماری همراه بودند. دیابت شایعترین بیماری همراه (23.05 درصد) بود. در بین افرادی که علاوه بر سل مبتلا به دیابت نیز بودند نسبت زنان به طور معنی داری از مردان بیشتر بود (0.05(p<.

  نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به بیماری هایی از قبیل دیابت و نارسایی مزمن کلیه در صورت بروز علایم تنفسی، بهتر است به احتمال سل ریوی توجه شده و بررسی سالانه افراد از نظر احتمال وجود سل مد نظر قرار گیرد. هم چنین در بیماران با سل ریوی، بررسی اولیه از نظر احتمال وجود دیابت مورد ارزیابی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها