• تأثیر روش های تدریس نوین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم مدارس مقطع متوسطه اول منطقه 2 شهر اهواز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/22
  • تعداد بازدید: 1386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر روش های تدریس نوین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم مدارس متوسطه اول منطقه 2 شهر اهواز می باشد، روش پژوهش نمیه تجربی بوده است. حجم جامعه آماری شامل: کلیه دانش آموزان سال سوم دختر مدارس متوسطه اول منطقه 2 شهر اهواز به تعداد 270 نفر می باشد.حجم نمونه آماری 155 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اقدام به توزیع نمونه شده است. از پرسشنامه های خلاقیت مقدار آلفای کرونباخ 0.822 و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.750 به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردیده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی هم چون فراوانی، درصد، نمودار و آزمون های آمار استنباطی همچون تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا، تحلیل کوراریانس یکراهه (آنوا) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. از طریق نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها حاکی از این بود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دختر مدارس متوسطه اول شهر شاوور با توجه به روش های تدریس نوین (روش حل مسئله، نمایش علمی، روش پروژهای، مباحثه و مشارکت گروهی) تفاوت معنی داری را نشان می دهد. که پیشرفت تحصیلی سال سوم دختر مدارس متوسطه اول شهر شاووربا روش مباحثه و مشارکت گروهی بیشتر از سایر روش ها افزایش یافته است. بر همین اساس به ترتیب حل مسئله، نمایش علمی و روش پروژه ای بر پیشرفت تحصیلی سال سوم دختر مدارس متوسطه اول منطقه 2 شهر اهواز تأثیرگذار بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها