اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه رفتار تونل زنی سهام داران بزرگ با عملکرد مالی )متغیرکیوتوبین(با استفاده از مدل رگرسیونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 617
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه رفتار تونل زنی سهام داران بزرگ با عملکرد مالی با استفاده از مدل رگرسیونی متغیر کیوتوبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ساختارمالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاًمالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارندکه هریک از انواع مالکیت نیز میتواندبرعملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکردمدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک ازانواع مالکیت برعملکرد شرکتها، ازجمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان بسیاراست. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1393 استفاده شده است. نمونه نهایی متشکل از 116 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شدند. پس از اندازه-گیری متغیرهای تحقیق، از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی  eviews8 و تکنیک آماری داده های تلفیقی و پانلی با روش اثرات ثابت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین بین رفتار تونل زنی سهام داران بزرگ و عملکرد مالی شرکت شامل شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما این ارتباط یوشکل بین این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها