• بررسی شرایط فرهنگی در طراحی مرکز تئاتر با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 409
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شرایط فرهنگی به لحاظ ماهیتش موجب ایجاد محدودیت ها و طراحی های متفاوت در مناطق مختلف جهان شده و بارزترین تاثیر را بر شکل معماری در طول زمان گذاشته است. در این میان سامان دهی عناصر شهری و استفاده از آن ها از طرق مختلف، مثل جهت گیری صحیح شریان ها، انتخاب ارتفاع مناسب جداره ساختمان ها و استفاده از گونه های مناسب و... باعث شده که انسان با دریافت و کشف این شاخصه ها و با بکار گیری روش های صحیح طراحی، عملاً تحول و تکامل را در طراحی کالبد ساختمانهای شهری موجب گردد. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط فرهنگی در طراحی مرکز تئاتر با رویکرد توسعه پایدار در شهر تبریز، با توجه به اینکه رعایت شرایط فرهنگی نیز یکی از اصول معماری پایدار است می باشد. از طرفی در آخرین دهه قرن پیش، فعالیت های پراکنده نمایشی، صورت جدی تری به خود گرفت. روش کار در این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و به کمک مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مراجعه به بانک های اطلاعاتی مرتبط از جمله سایت های اینترنتی، مقالات داخلی و خارجی، کتب و ارگان های مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به صورت موردی صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم