• تحلیل دوبعدی و سه بعدی روسازی با استفاده از برنامه abaqus و مقایسه نتایج با برنامه kenlayer و michpave

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 981
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نخستین گام در طراحی روسازی به روش مکانیستیک-تجربی، تحلیل روسازی و محاسبه عکس العمل های بحرانی آن شامل حداکثر کرنش کششی در تار پایین لایه آسفالتی و حداکثر کرنش فشاری روی خاک بستر است. برای این منظور نرم افزارهای زیادی در سطح جهان توسعه داده شده است. ازجمله نرم افزارهای قابل استفاده برای تحلیل روسازی، برنامه abaqus است که امکان بهره گیری از مدل های رفتاری مختلف، مدل سازی هندسه های پیچیده دوبعدی و سه بعدی و هم چنین بارگذاری غیریکنواخت را فراهم می سازد. هدف از مطالعه پیش رو تحلیل دوبعدی و سه بعدی روسازی با استفاده از برنامه abaqus و مقایسه نتایج با دو نرم افزار kenlayer و mich-pave است. برای این منظور 12 مقطع روسازی مختلف در نظر گرفته شده است و در هر مورد پس از مدل سازی دوبعدی و سه بعدی مقاطع با برنامه abaqus، مقادیر حداکثر کرنش کششی تار پایین لایه آسفالت، حداکثر کرنش فشاری روی خاک بستر و هم چنین حداکثر افتوخیز روسازی حاصل از برنامه abaqus مقادیر نظیر به دست آمده از برنامه های kenlayer و mich-pave مقایسه گردید. با توجه به نتایج مدل سازی، همبستگی مناسبی با خطای کمتر از %5 بین سه نرم افزار حاصل شد و هندسه سه بعدی مناسب برای مدل سازی معرفی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها