• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 1475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به طور سنتی، پیشینه و ادبیات موضوع وجه اشتراکی را بین مدیریت برند و روابط بازاریابی مد نظر نداشته است و این دو حوزه پژوهشی فقط به صورت جداگانه مورد بررسی شده است. با این حال در دو دهه اخیر پژوهشگرانی تحقیق در حوزه روابط برند-مشتری را آغاز کردهاند. هدف از این پژوهش جستجو و بحث راجع به مفهوم نفرت از برند به خصوص در صنعت خودروسازی ایران می باشد. در این پژوهش یک طبقه بندی برای عوامل و پیامدهای نفرت از برند ارائه شده است و مدلی را به طور تجربی ارزیابی میکنیم. برای انجام این پژوهش نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه استاندارد به صورت مقطعی از 218 نفر از مصرف کنندگان خودرو داخلی انجام شد. به این منظور فرضیات مربوط به عوامل و پیامد های نفرت از برند با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نفرت از برند تحت تاثیر سه عامل (تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک) ایجاد می شود و به سه پیامد (پرهیز از برند، تبلیغات توصیه ای منفی و مقابله با برند) منجر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها