• بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت پس از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش مقایسه تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت پس از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. هم چنین مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و آمار توصیفی مربوط به هریک از دسته مشاهدات ارائه و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از معنی داری ضریب برآوردی متغیرهای مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می باشد. هم چنین احتمال آماره f نشان می دهد که کل مدل برآوردی معتبر است. در حالت کلی در سطح اطمینان 95% نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکت بعد از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند در حالی که، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت بعد از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم