• تاثیر خستگی جسمانی بر توانایی چرخش ذهنی جودوکاران جوان و نوجوان دختر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر خستگی جسمانی بر توانایی چرخش ذهنی جودوکاران نوجوان و جوان دختر می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیمه تجربی و با طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی کشور جوانان و نوجوانان بانوان شامل 21 استان تشکیل داده است که از این میان 50 نفرجودوکای جوان و نوجوان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی چرخش ذهنی، آزمون چرخش ذهنی شپرد و متزلر به کار گرفته شد و از مقیاس بورگ به عنوان معیار اندازه گیری خستگی جسمانی (کار و سختی ادراک شده) آزمودنی ها استفاده گردید. آزمون چرخش ذهنی قبل و پس از مسابقه انجام گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با روش آماری t همبسته در سطح معنی داری (0.05(p< انجام گرفت. نتایج نشان داد توانایی چرخش ذهنی در ورزشکاران، بعد از اعمال خستگی جسمانی کاهش معنی داری داشته و گمان می رود خستگی عضلات بدن تاثیر بسزایی در کارکرد ذهن داشته و باعث تضعیف عملکرد ادراک فضایی و چرخش ذهنی آنان می شود. بنابراین خستگی بدنی به واسطه تاثیرش بر توانائی چرخش ذهنی و درک فضائی، عملکرد ورزشی را تحت تاثیر قرار داده و تخریب می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها