• تأثیر استقلال مدیران، سیاست های سازمانی و کنترل استراتژیک بر اثربخشی سازمانی (صنعت خودرو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق به بررسی تاثیر استقلال مدیران، سیاست های سازمانی و کنترل استراتژیک بر اثربخشی سازمانی (صنعت خودرو) پرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان صنایع ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا تشکیل بودند. تعداد نمونه ها 135 نفر، بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه الباناو همکاران (2016) اقتباس شده است، بدین منظور، ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه بترتیب از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک های آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون تحلیل مسیر با استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنادار بین استقلال مدیران و سیاست های سازمانی وجود دارد. رابطه معنادار بین کنترل راهبردی و سیاست های سازمانی وجود دارد. رابطه معنادار بین سیاست های سازمانی و اثربخشی آینده نگاری راهبردی سازمان وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم