همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش نگرش های مذهبی در رابطه با تاب آوری و رضایت شغلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 496
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش نگرش های مذهبی در رابطه با تاب آوری و رضایت شغلی

  در سال های اخیر توجه به سلامت روانی کارکنان، به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است و شغل معلمی به سبب ماهیت خاص و تنوع وظایفی که عهده دار آن است می تواند دارای عوامل تهدید کننده زیادی باشد. پژوهش حاضر گامی است در جهت پی بردن به میزان رضایت شغلی و باورهای مذهبی با تاب آوری معلمان ابتدایی شهرستان بندر ترکمن، هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای رضایت شغلی در رابطه بین نگرش مذهبی و تاب آوری معلمان ابتدایی شهرستان بندر ترکمن بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است؛ جامعه آماری 600 نفر بوده است_ پژوهش شامل تمامی معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان بندر ترکمن در سال تحصیلی 97_ 98، حجم نمونه آماری معلمان با استفاده از فرمول کوکران، 181 نفر مشخص شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، آزمودنیها انتخاب شده و پرسشنامه ها اجرا شد. به منظور بررسی متغیرها از سه پرسشنامه استفاده شد:

  1- پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور 2- پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 3 -پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی براهنی و جهت تحلیل داده ها ازspss ، روش های آماری آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که: سه بعد اعتقادی، تجربه ای یا عواطف دینی، با رضایت شغلی و تاب آوری معلمان همبستگی مثبت و معنادار داشته اند اما بعد مناسکی با رضایت شغلی و تاب آوری معلمان همبستگی معنادار نداشته است؛ رضایت شغلی با تاب آوری معلمان همبستگی مثبت و معنادار داشته است. مدل پیشنهادی بررسی نقش واسطه ای رضایت شغلی در بین ابعاد نگرش مذهبی و تاب آوری معلمان از برازش خوبی برخوردار بود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها