• نقش تفکر استراتژیک مدیران بر فرایند مهندسی ارزش و تاثیر آن در بهره وری پروژه های عمرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 347
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش تفکر استراتژیک مدیران بر فرایند مهندسی ارزش و تاثیر آن در بهره وری پروژه های عمرانی

  در عصر امروز کاهش هزینه و ارتباط آن با زنجیره ارزش و نیز تأثیر آن بر افزایش بهرهوری به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی بهرهوری به ویژه در پروژه های عمرانی همواره مورد توجه صاحبنظران بوده و به همین منظور برخی از پروژه های عمرانی بزرگ کشور تلاش هایی را در این زمینه آغاز کرده و به موفقیت هایی نیز دست یافته اند. بدون شک پرداختن به این موضوع بدون توجه به تفکر استراتژیک مدیران جهت مدیریت استراتژیک هزینه و تولید کالاها و خدمات با قیمت های قابل رقابت و پاسخگوئی سریع به فرصت ها که ظرفیت های ناشناخته سازمان و بنگاه را آشکار می سازد، امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی نقش تفکر استراتژیک مدیران بر فرایند مهندسی ارزش و تاثیر آن در بهره وری پروژه های عمرانی پرداخته شد. این تحقیق، در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش های غیرعلی، توصیفی تحلیلی و از نوع فرضیه یابی است که از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان مشغول در پروژه های عمرانی ترمینال فرودگاه بین المللی کیش و مدیران فرودگاه بین المللی کیش است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 135 نمونه انتخاب گردید. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد، متغیر تفکر استراتژیک مدیران میتواند در سطح اطمینان 99 درصد بهره وری پروژه های عمرانی را پیش بینی نمایند که با اضافه شدن اثر متقابل تفکر استراتژیک مدیران و فرایند مهندسی ارزش، فرایند مهندسی ارزش رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و بهره وری پروژه های عمرانی را تعدیل می کند. هم چنین، نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد، بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران شامل: تفکر سیستمی، عزم استراتژیک، پیش روی بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان با مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم