• اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف مکمل کوئرستین بر ترکیب بدنی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 248
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف مکمل کوئرستین بر ترکیب بدنی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

  زمینه و هدف: افزایش وزن، سن، تغذیه نامناسب و عدم فعالیت ورزشی، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. امروزه افزایش فعالیت بدنی همراه با استفاده از مکمل های دارویی و طبیعی از متداولترین راهکارها جهت کاهش کنترل این دسته از بیماری ها

  محسوب می شوند. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین تاثیر همزمان تمرینات هوازی و مصرف مکمل کوئرستین بر ترکیب بدنی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن انجام گردید.

  روش کار: در این مطالعه ی نیمه تجربی 40 زن سالم غیر فعال دارای اضافه وزن با میانگین (سن 6.1 ±33.25 سال، درصد چربی 2.78±36.65 و شاخص توده بدن (2.31±28.37 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت همگن سازی به 4 گروه تمرین- مکمل (10نفر)، تمرین-دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات هوازی شامل سه جلسه در هفته، دویدن روی نوارگردان با شدت 80-65 درصد ضربان قلب بیشینه و مصرف مکمل کوئرستین روزانه 500 میلی گرم در روز بود. پیش و پس از مداخله، شاخص های آنتروپومتریکی اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی وابسته، کراسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند (0.05(p<.

  یافته ها: آزمون ها نشان داد که تمرینات هوازی و مصرف مکمل کوئرستین باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن در تمامی گروه ها به غیر از گروه کنترل، درصد چربی در گروه های تمرین- مکمل و تمرین -دارونما و whr در تمامی گروه ها به غیر از گروه کنترل شد.

  نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که هشت هفته تمرینات هوازی به صورت تنهایی (گروه تمرین دارونما) یا همراه با مصرف مکمل کوئرستین (گروه تمرین- مکمل) و چه به صورت مصرف تنهایی مکمل کوئرستین (گروه مکمل)، باعث کاهش وزن، درصد چربی و whr در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم