• ارتباط میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی بازاریان شهر رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارتباط میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی بازاریان شهر رشت

  زمینه و هدف: اکنون اکثر افراد جامعه بر این باورند که مزیت های فعالیت بدنی نه تنها آثار جسمانی دارد بلکه بر سلامت عمومی افراد به طور کلی و بر سلامت روان و کارکردهای اجتماعی به طور اخص اثرگذار و مفید فایده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی بازاریان شهر رشت بود.

  روش کار: مطالعه حاضرر از نو تویریفی -همبسرتیی بود. جامعه آماری شام کلیه بازاریان ین طلا شهر رشت بود که مووز رسمی از اصناف داشتند. نمونه تحقیق شامل 198 نفر (6.3 ± 41.1 سال) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه سطح فعالیت بدنی بک و پرسشرنامه سلامتی عمومی ghq28 توسط آزمودنی ها تکمی شد. از آمار توییفی و ضریب همبستیی پیرسون برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تعیین رابطه بین فعالیت بدنی با خرده مقیاس های سلامت عمومی استفاده شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سطح فعالیت بدنی با وضعیت سلامتی عمومی بازاریان شهر رشت انجام معناداری وجود دارد (0.05=p، 0.38=r). در مورد ارتباط فعالیت بدنی با خرده مقیاس های سلامتی عمومی، ارتباط معناداری بین فعالیت بدنی با افسردگی (0.01=p، 0.69-=r)، وضعیت اختلال در کارکرد اجتماعی (0.027=p، 0.61-=r) و سلامت جسمانی مشاهده شد (0.03=p، 0.58=r)، وضعیت اختلال در کارکرد اجتماعی (0.027=p، 0.61-=r) و سلامتی جسمانی مشاهده شد (0.03=p، 0.58=r)؛ اما رابطه معنی داری بین سطح فعالیت بدنی با وضعیت اضطراب و اختلال در خواب مشاهده نگردید (0.06=p، 0.22-=p).

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که فعالیت بدنی با سلامتی عمومی بازاریان شهر رشت ارتباط دارد و انجام فعالیت بدنی برای بازاریان خصوصاً در صنف طلا به منظور بهبود وضعیت سلامت عمومی توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها