• اثر تمرین تی آر ایکس بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مقادیر کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین 1 سرم زنان فعال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 681
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تمرین تی آر ایکس بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مقادیر کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین 1 سرم زنان فعال

  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررس ی اثر تمرین trx بر ترکیب بدن، آمادگی جس ما ی، مقادیر کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین 1 سرم زنان فعال بود.

  روش کار: 20 فر زن فعال، به روش تصادفی ساده به گروه تجربی (سن 5.26 ± 27.05 سال، bmi 1.96± 22.09 کیلوگرم برمترمربع) و گروه کنترل (سن 2.10 ± 27.04 سال، bmi 1.56±22.10 کیلوگرم بر مترمربع) هر گروه 10 نفر تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 6 هفته تمرینی، 3 جلسه در هفته به مدت 60-50 دقیقه زیر ظر مربی بین المللی trx به تمرین پرداختند؛ تمرینات مقاومتی trx شامل جلوران با تسمه در حالت خوابیده، پارویی وارونه از طرفین، پرس پا به حالت طاق باز تسمه، شنا با حرکت دست ها از طرفین، اسکات، جلو بازو و پشت بازو با تسمه بود. گروه کنترل در برنامه تمرینی پژوهشگر شرکت داشتند. 48 ساعت قبل و بعد از برنامه تمرینی، آزمون گیری های آزمایشگاهی (کورتیزول و igf-i) و میدانی (قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و تعادل) انجام گرفت.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که 6 هفته تمرین trx می تواند اثرات معنی داری بر برخی شاخهای فیزیولوژیک داشته باشد (0.05(p<. در تحقیق حاضر تمرینات trx باعث ایجاد تغییرات معنی داری در میزان شاخص توده بدن، در صدچربی بدن، قدرت بالاتنه، قدرت پایین تنه، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی، تعادل و استقاما هوازی شد(0.05(p<. اما در تحقیق حاضر بر شاخص هایی

  هم چون: کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین یک دیده شد (0.05(p>.

  نتیجه گیری: نتایج شان داد، تمرینات trx باعث افزایش برخی از عوامج آمادگی جسمانی (قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و تعادل) می شود و آمادگی جسمانی زنان فعال را بهبود می بخشد. هم چنین این تمرینات موجب افزایش سطح کورتیزول و فاکتور رشد شبه انسولین 1 شد؛ هر چند این افزایش از نظر آماری معنی دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها