• ارتباط میان ویژگی های آنتروپومتریکی با عملکرد مهارتی بازیکنان نخبه بدمینتون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارتباط میان ویژگی های آنتروپومتریکی با عملکرد مهارتی بازیکنان نخبه بدمینتون

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان برخی شاخص های آنتروپومتریکی اندام فوقانی با عملکرد بازیکنان نخبه بدمینتون بود.

  روش کار: نمونه پژوهش شامل 20 پسر نوجوان 12 تا 17 سال و 15 پسر بزرگسال 18 تا 29 سال، شرکت کننده در مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر سال 1396 در شهر زنجان بودند. متغیرهای قد ایستاده، قد نشسته، طول اندام فوقانی، arm span ، عرض شانه و لگن، طول و عرض کف دست، زاویه حمل آرنج و شاخص توده بدن و هم چنین آزمون های شنا روی زمین، آزمون لوکهارت و مک پیرسون و آزمون های چابکی طرفین و چابکی چهارگوشه ارزیابی شدند.

  یافته ها: در گروه نوجوانان میان آزمون شنا روی زمین با قد ایستاده، طول کف دست، عرض کف دست و arm sapn ، میان آزمون لوکهارت و مک پیرسون با طول اندام فوقانی، عرض لگن، طول کف دست، عرض کف دست و arm sapn، میان آزمون چابکی به طرفین با قد ایستاده، طول اندام فوقانی، عرض لگن، طول کف دست، عرض کف دست و arm sapn و هم چنین میان آزمون چابکی چهار گوشه با قد ایستاده، طول اندام فوقانی، عرض لگن، طول کف دست، عرض کف دست و arm sapn ارتباط معناداری وجود داشت. در گروه بزرگسالان میان آزمون شنا روی زمین با عرض کف دست، میان آزمون لوکهارت و مک پیرسون با طول اندام فوقانی، عرض لگن، طول کف دست، عرض کف دست و arm sapn ، میان آزمون چابکی به طرفین با قد ایستاده، طول اندام فوقانی، عرض لگن، عرض کف دست و arm sapn و هم چنین میان آزمون چابکی چهار گوشه با قد ایستاده، طول اندام فوقانی، عرض لگن، عرض کف دست و arm sapn ارتباط معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که افزایش قد، طول اندام ها، طول و عرض کف دست و عرض لگن تاثیرات مثبتی بر عملکرد بازیکنان بدمینتون داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها