• مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر روی میزان آیریزین سرمی و ترکیب بدنی در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن و چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر روی میزان آیریزین سرمی و ترکیب بدنی در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن و چاق

  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی در میزان آیریزین پلاسمایی و تغییرات ترکیب بدنی در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن است.

  روش اجرا: در این تحقیق نیمه تجربی 30 دانش آموز دارای اضافه وزن به صورت تصادفی در سه گروه (تمرین مقاومتی، تمرین تداومی و کنترل) قرار گرفتند. گروه های تمرینی به مدت شش هفته تمرین هوازی (45% تا 65% hrmax) و مقاومتی (rm 351% تا rm 751%) انجام دادند. متغییرهای تحقیق در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انداز ریری و با نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار ررفت.

  یافته ها: اکرچه افزایش اندکی در آیریزین سرمی ررو مقاومتی مشاهد شد، ولی تفاوت معنی داری بین میزان تغییرات این هورمون درسه ررو تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل یافته نشد است (p>0.05). اما تفاوت معنی داری در میزان تغییرات درصد چربی گروه های تمرین هوازی و مقاومتی با گروه کنترل وجود داشت است (p<0.05). هم چنین کاهش معنی داری در درصرد چربی بعد از 6 هفته تمرین در گروه های تمرین مشاهد شد که این تغییرات در گروه کنترل مشاهد نشده است (p<0.05).

  بحث و نتیجه گیری: اگرچه مدت شش هفته تمرین مقاومتی و هوازی اثرقابل توجه ای بر سطح آیزین پسران دارای اضافه وزن نداشت، ولی این تمرینات با عث کاهش دررد چربی بدن و بهبود ترکیب بدنی شد است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها