• مقایسه تصویر بدن برای ظاهر شدن در دانش آموزان دختر و پسر 12 و 15 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه تصویر بدن برای ظاهر شدن در دانش آموزان دختر و پسر 12 و 15 سال

  زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، تجزیه و تحلیل تاثیر جنسیت و سن بر روی تصویر بدنی در سنین مختلف و در گروه های متفاوت سنی در دختران و پسران بود. به عبارت دیگر آیا سن و جنس بر تصویر بدن برای در جامعه تاثیردارد.

  روش کار: نمونه ها برای این تحقیق 1429 ( 710 پسر و 719 دختر) از مدارس ابتدایی و دبیرستان ظاهر شدن جوانان ازشهر تهران با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. میانگین سن نمونه ها 12.11 و 15.22 سال بود. از پرسشنامه نگرانی در مورد تصویر بدن bici)) استفاده شد. برای آنالیز داده ها از spss نسخه 20 استفاده گردید. از آزمون anova جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. هم چنین با استفاده از میانگین تصویر ظاهر بدن گروه ها مقایسه شدند.

  یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که بین پسران و دختران در سن 12 و 15 سال تفاوت معنی داری در تصویر ذهنی ظاهرشدن در جامعه وجود دارد. نتایج نشان می دهد، با توجه به سطح معنی داری بدست آمده از آزمون anova در سطح اطمینان 95% و (p=0.001) که کم تر از 0.05 می باشد و گروه ها هم در جنسیت و هم در گروه های سنی بایکدیگر متفاوت هستند. هم چنین یافته ها نشان داد که در گروه های سنی مشابه، پسران در سطح بالاتری از تصویر ذهنی بدن جهت ظاهرشدن در جامعه نسبت به دختران قرار دارند.

  نتیجه گیری: با توجه میانگین تصویربدن جهت ظاهرشدن در جامعه پسران 12 سال در بالاترین سطح و دختران 12 سال در پایین ترین سطح تصویربدن جهت ظاهرشدن در جامعه قرار داشتند. هم چنین یافته های نشان داد که سطح تصویر ذهنی بدن جهت ظاهرشدن بدن در گروه سنی جوان ترها بهتر بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها