• اثر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون- 1 و مقاومت به انسولین در مردان چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 256
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون- 1 و مقاومت به انسولین در مردان چاق

  زمینه و هدف: پپتید شبه گلوکاگون-1 یکی از انواع اینکرتین ها است که در همئوستاز گلوکز نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق، مطالعه اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدت متوسط همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون -1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق بود.

   روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی، 20 مرد چاق (سن 3.4 ± 26.5 سال؛ وزن 5.7± 102.2 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 1.6±33.1 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و سپس به دو گروه مساوی تجربی (مکمل) و کنترل (دارونما) تقسیم شدند.  گروه تجربی به مدت هش هفته برنامه تمرینات مقاومتی با شدت متوسط (75-55 درصد یک تکرار بیشینه) و سه جلسه در هفته همراه با مکمل گیری زنجبیل (مصرف روزانه عصاره خشک 1 گرم زنجبیل (به صورت کپسول های 250 گرمی)و چهار وعده در روز) را انجام دادند. گروه کنترل نیز در همین مدت، کپسول های مشابه دارونما (آرد بو داده)مصرف کردند. قبل و پس از مداخله تمرین و مکمل از کلیه آزمودنی ها در شرایط 10 ساعت ناشتایی خونگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد (p<0.05).

  یافته ها: نتایج نشان داد به دنبال هشت هفته مداخله تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل، سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1 به طورمعناداری افزایش یافت (0.01=p) و شاخص مقاومت به انسولین نیز بهبود یافت (p=0.02).

  نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات مقاومتی همراه با مکمل گیری زنجبیل می تواند اثرات سودمندی بر همئوستاز گلوکز افراد چاق داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها