• بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه های مجازی اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه های مجازی اجتماعی

  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه های مجازی اجتماعی شهر فارسان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، شهر فارسان در سال تحصیلی 94-93 می باشد (کل دانش آموزان 1721 نفر، 801 دانش آموز پسر و 920 دانش آموز دختر) که براساس محاسبات جدول مورگان برای جامعه آماری 920، حجم نمونه برابر با 276 نفرکفایت می کند.

  که به صورت تصادفی منظم، ازبین لیست اسامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر فارسان نمونه موردنظر انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های تیپ شناسی مایرز بریگز، و پرسشنامه محقق ساخته کاربری شبکه های مجازی اجتماعی بودند. تحلیل یافته ها نشان داد بین ویژگی های شخصیتی (تفکری، احساسی، داوری کننده و ملاحظه کننده) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربری بالا، متوسط و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی، درونگرایی، حسی و شمی) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربری بالا، متوسط و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با توجه به ویژگی های دموگرافیک (سن، معدل، رتبه تولد و ...) تفاوت معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها