• رابطه تاب آوری و رضایت تحصیلی با تنیدگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان سراب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 316
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه تاب آوری و رضایت تحصیلی با تنیدگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان سراب

  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تاب آوری و رضایت از تحصیل با تنیدگی تحصیلی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول انجام شد.

  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع دوره متوسطه اول شهرستان سراب بخش مهربان در سال تحصیلی 1398 - 1397 (592 نفر) بودند. نمونه مورد مطالعه 233 نفر دانش آموز دختر بود که به روش تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزانی که در محدوده سنی تحقیق قرار داشتند انتخاب شد. به منظور سنجش میزان استرس تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا استفاده شد. برای سنجش رضایت تحصیلی از پرسشنامه که توسط بحرانی و جوکار (1378) تهیه شده، استفاده شد. و برای سنجش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه ای که کونور و دیویدسون (2003) با مرور منابع پژوهشی 1991 - 1979 حوزه تاب آوری تهیه کردند استفاده شد. در پژوهش حاضر داده ما با استفاده از آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: یافته ها نشان داد بین تاب آوری و تنیدگی تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد (0.05p≤) و بین رضایت از تحصیل و تنیدگی تحصیلی رابطه منفی معنیداری وجود دارد(0.05p≤).

  نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که از بین متغیر های پیش بین، تاب آوری تحصیلی (0.423-=beta، 0.05(p< و رضایت از تحصیل (0.539-=beta، 0.05(p< سهم معناداری در تبیین و پیش بینی تغییرات تنیدگی تحصیلی نوجوانان دختر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها