• پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس سواد اطلاعاتی و تسهیم دانش در اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس سواد اطلاعاتی و تسهیم دانش در اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش سواد اطلاعاتی و تسهیم دانش در پیش بینی عملکرد شغلی اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان به تعداد 628 نفر بود که با توجه به جدول مورگان تعداد 242 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سواد اطلاعاتی یزدانی (1391)، پرسشنامه تسهیم دانش کیم و بوریانگجو (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) بود. در آمار توصیفی از (میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، انحراف از میانگین، چولگی، کشیدگی) و در آمار استنباطی از آزمون های آماری (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. نتایج آمار توصیفی نشان داد که 70.5 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 82.6 درصد از پاسخ دهندگان متاهل بودند، 49.4 درصد از پاسخ دهندگان بین 30 تا 39 سال سن و 47.3 درصد از پاسخ دهندگان کم تر از 10 سال سابقه کاری داشتند و 44 درصد از پاسخ دهندگان استادیار و 31.1 درصد از پاسخ دهندگان در دانشکده ادبیات شاغل بودند.

  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سواد اطلاعاتی و ابعاد آن (نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعاتی، ارزشیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعاتی و تبادل اطلاعات) و عملکرد شغلی وجود دارد و نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین سواد اطلاعاتی اساتید مرد و زن (0.021) و تسهیم دانش اساتید زن و مرد (0.026) دانشگاه شهید باهنر کرمان تفاوت معناداری وجود دارد و سواد اطلاعاتی و خرده مقیاس های آن (سازماندهی اطلاعات، تبادل اطلاعات) و تسهیم دانش بر عملکرد شغلی اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان به میزان 26 درصد تاثیر دارد اما این تاثیر ضعیف است و قابل توجه نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها