• بررسی نقش امید به زندگی و تاب آوری روان شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نقش امید به زندگی و تاب آوری روان شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

  مقدمه: تاب آوری به فرایند پویایی انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود. ارتقای سطح تاب آوری و افزایش آستانه تحمل فرد در مقابله با شرایط استرس زا می تواند درماندگی فرد را تعدیل کند. امید خصیصه فعالی است که در بر گیرنده داشتن هدف، قدرت برنامه ریزی و اراده برای دستیابی به هدف، توجه به موانع رسیدن به هدف و توانایی رفع آن ها است.

  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش امید به زندگی در تابآوری روان شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود.

  مواد و روش کار: طرح پژوهش رابطه ای از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 220 نفر از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 96 - 1395 بودندکه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری cd-ris کانر و دیویدسون (1997). و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss21 استفاده شد.

  یافته ها: تجزیه تحلیل داده ها نشان داد بین امید به زندگی و تاب آوری روان شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.01 p≤؛ 0.27=r).

  بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که امید به زندگی در تاب آوری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و افرادی که امید به زندگی بالاتری دارند، از تاب آوری بیش تر برخودار خواهند بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها