• بررسی نقش شاخص های کارآفرینی در توسعه محصول جدید با نقش تعدیل گری هزینه معرفی و وضعیت رقبا (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات نانو)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش شاخص های کارآفرینی در توسعه محصول جدید با نقش تعدیل گری هزینه معرفی و وضعیت رقبا (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات نانو)

  امروزه سازمان ها و شرکت ها اگر بخواهند در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشند و از رقبای خود عقب نمانند باید به کارآفرینی و توسعه محصولات و خدمات جدید توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به مطالعات و بررسی های که در کشورهای مختلف و در صنایع کشورمان به عمل آمده است، بسیاری از محصولات جدید با شکست مواجعه می شوند و هزینه های زیادی را برای شرکت ها به ارمغان می آورند. و همچنین در بازار محصولات نانو این شکست ها بیشتر نیز می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شاخص های کارآفرینی در توسعه محصول جدید با نقش تعدیل گری هزینه معرفی و وضعیت رقبا می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان، متخصصان و کارکنان شرکت های فعال در حوزه تولید محصولات نانو بوده است که در نهایت 96 پرسش نامه جمع آوری شد.

  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای 64 سوال و 4 متغیر اصلی می باشد که شامل شاخص های کارآفرینی (امکان پذیری فنی، اقبال مصرف کننده، احتمال موفقیت، اقبال بازار، ریسک پذیری، نوآوری مصرف کننده)، توسعه محصول جدید نانو، هزینه معرفی و وضعیت رقبا می باشد، که به صورت طیف لیکرت 5 درجه ای (5 تا 1) نمره گذاری می شود. روایی آن توسط آزمون kmo و بارتلت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. داده های به دست آمده از پرسش نامه توسط آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف (جهت بررسی توزیع نرمال داده ها)، آزمون رگرسیون چند متغیره، رگرسیون سلسله مراتبی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید. در نهایت مدل مفهومی پژوهش توسط نرم افزار smartpls پیاده سازی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها