اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه تحمل ناکامی در افراد سومصرف کننده مواد و افراد عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 140
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه تحمل ناکامی در افراد سومصرف کننده مواد و افراد عادی

  اعتیاد از مشکلاتی است که همیشه گریبانگیر جامعه بوده و مقابله با آن مستلزم یافتن دلایل بروز آن می باشد. با توسعه مطالعات و روش های تحلیل آماری برای یافتن تاثیر عوامل مختلف بر اعتیاد می توان از این روش ها برای تفکیک عوامل موثر از بی تاثیر و کم اهمیت استفاده نمود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد سومصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز درمان دارویی و غیر دارویی استان تهران است و نمونه آماری در پژوهش حاضر شامل 160 نفر بودند. 80 نفر فرد معتاد به مواد مخدر و 80 نفر از افراد غیرمعتاد که به صورت در دسترس از کمپ ترک اعتیاد و مراکزدرمانی و جلسات آموزش بهبودی به معتادین وهمراهان سالم آن ها انتخاب شدند.

  برای یافتن تاثیر تحمل ناکامی از پرسشنامه تحمل ناکامی استفاده گردیده است. با توجه به داده های پژوهشی ابتدا از روش های آمار توصیفی استفاده گردید، سپس با استفاده از روش های آماری استنباطی برای آزمون های فرضیه های پژوهش از روش آزمون آنوا استفاده شده است. به این صورت که ابتدا تحلیل روی هر یک از عوامل دخیل در تحمل ناکامی صورت گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. در ادامه درستی فرضیه ها با توجه به نتیجه آزمون و تحلیل آماری مشخص گردید. در مقایسه میان متغیرهای اصلی تفاوت معناداری میان تحمل ناکامی افراد سالم و معتاد در مقیاس کلی مشاهده نگردید. اما در مقایسه ریز عوامل دخیل در تحمل ناکامی، تعدادی از عوامل مانند تحمل ناراحتی، تحمل بی عدالتی و احساس گناه از نظر آزمون تاثیرگذار شناخته شدند. در پایان عوامل دخیل در نتایج آزمون و تفاوت آزمون های مختلف بررسی شد و پیشنهادات جهت ادامه تحقیق و رسیدن به اهداف آرمانی تحقیق ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها