• تأثیر فضای مجازی و فرصت های پیش رو در یادگیری دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 137
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر فضای مجازی و فرصت های پیش رو در یادگیری دانش آموزان

  ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاکﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری کﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪاکﺮده و وارد ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ کﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎدکﺮد، ﻣﻌﻠﻤﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ، اوﻟﯿﺎ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺎﺧﺖ: ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺑﺎﻋﻨﻮان"آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی دردوران کﺮوﻧﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ" ﺑﻪ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کﺘﺎب ﻫﺎ، ﻣﺠﻼت و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی دردوران کﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ راﻫکﺎرﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها