جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه عمران و مهندسی عمران ( مدیریت منابع آب )، مؤسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : مهندسی منابع آب
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/18
مقالات جدیدترین ژورنال ها