جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه علوم زراعی و باغی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : زراعت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها