• تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی دوره های آموزش ضمن خدمت ( مورد مطالعه :شرکت لبنیات پاستوریزه پاک )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 247
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی دوره های آموزش ضمن خدمت ( مورد مطالعه :شرکت لبنیات پاستوریزه پاک )

  در محیط کسب و کار پویای امروزی، تأکید زیادی بر روی عملکرد کسب و کار شده و شرکت ها ناگزیرند برای ماندن در صحنه رقابت، شناخت و نظارت دقیقی بر عملکرد کسب و کار خود داشته باشند از سوی دیگر، اهمیت فعالیت های کارآفرینانه در بهبود عملکرد و موفقیت شرکت ها طی مدت زمان متمادی مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از پژوهش ها، بر اثر مستقیم و معنی دار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد تأکید شده است.

  در این پژوهش هدف بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی دوره های آموزش ضمن خدمت در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک می باشد.این مقاله از نوع پژوهشی می باشد.این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و براساس روش تحقیق ، یک تحقیق علی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان شرکت لبنات تولیدی پاک می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 57 نفر برآورد شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ، بمنظور سنجش فرضیه های پژوهشی از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها