• بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 354
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان

  تحقیق پیش رو با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی شهر بافت صورت گرفته است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بافت می‌باشد که تعداد آن‌ها برابر 750 نفر می‌باشد. حجم نمونه طبق محاسبه در جدول مورگان با دقت 95 درصد اطمینان 256 نفر برآورد شده است که در خصوص مطالعه‌ی پیمایشی تحقیق، از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای استفاده می‌شود؛ یعنی از ترکیبی از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده.

  چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریات، باندورا، تارد و وسلسون و هرنشتاین، هومنز وهیرشی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق توسط نرم‌افزار spss26 و amoss22 به‌منظور پردازش داده‌ها صورت گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که احساس تعلق به مدرسه بیشترین تاثیر منفی و کاهنده را بر پرخاشگری دانش آموزان دارد این تاثیر برابر با (0.351-) می‌باشد.

  از طرف دیگر پایگاه اجتماعی تاثیر مستقیم و مثبتی را بر پرخاشگری دارد؛ یعنی افراد طبقات بالاتر میزان پرخاشگری بالاتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه به خود اختصاص می‌دهند این تاثیر مثبت و برابر با (0.232) گزارش شده است. روابط نامناسب بین اعضای خانواده نیز تاثیر مثبتی را بر پرخاشگری دانش آموزان دارد این تاثیر مستقیم و مثبت و برابر با 0.173 بوده است و همچنین ضریب تعیین متغیرهای تحقیق نشان‌دهنده آن است که 26.5 درصد از تغییرات احساس تعلق به مدرسه بر اساس متغیرهای مستقلی تبیین شده است که وارد مدل ساختاری شده‌اند و همچنین 4/4 درصد از تغییرات روابط نامناسب بین اعضای خانواده و 16 درصد از تغییرات متغیر پرخاشگری بر اساس متغیرهای مستقلی که وارد مدل شده‌اند مورد تبیین قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها