• ارتباط بین سلامت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان شهر کرج طی سال 1395

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  ارتباط بین سلامت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان شهر کرج طی سال 1395

  سابقه و هدف: احساس تنهایی از مشکلات شایع دوران سالمندی است که به‌شدت بر سلامت سالمندان تاثیر می‌گذارد. سلامت معنوی نقش مهمی در میزان و کیفیت احساس تنهایی در این افراد دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سلامت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان مقیم شهر کرج طی سال ۱۳۹٥ صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی ازنوع توصیفی - تحلیلی است. 275 نفر از سالمندان مقیم شهر کرج که به‌طور سرپایی به موسسه‌ی خدمات‌ درمانی البرز کرج مراجعه ‌کرده بودند، به‌روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند. برای بررسی سطح سلامت معنوی و نیز میزان احساس تنهایی افراد نمونه از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استفاده شد. همه‌ی داده ها پس از جمع‌آوری، کدبندی و برای تحلیل آنها از مقایسه‌ی میانگین‌ها، تعیین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بیشتر واحدهای پژوهشی (71 درصد= 196 نفر) را مردان تشکیل ‌دادند. بیشتر آنان متاهل (93 درصد= 256 نفر)، بازنشسته (56 درصد= 154 نفر) و از نظر تحصیلات زیردیپلم (82 درصد= 226 نفر) بودند. میانگین و انحراف‌معیار سلامت معنوی و سطح احساس واحدهای پژوهشی به‌ترتیب 39.65±99.9 و 11.29±35.47 بود. علاوه‌براین، بین احساس تنهایی و سلامت معنوی واحدهای پژوهشی رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری وجود داشت. بدین صورت که میزان احساس تنهایی در سالمندانی که سطح سلامت معنوی بالاتری داشتند، کمتر بود (0.33-=rو 10.89=r2 و 0.001=p).

  نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت معنوی سالمندان می‌تواند نقش مهمی در کاهش احساس تنهایی آنان داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها