حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • مطالعه تاثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  مطالعه تاثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام)

  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام) است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 34 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار ave تمامی متغیرها نیز بالای  0.5 بوده و روایی همگرا تایید شد.

  برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه گردید و مقدار cr تمامی متغیرها نیز بالای 0.7 بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه مشتریان پوشاک از طریق اینستاگرام می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 385 نفر از مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart pls استفاده شده است. در این مطالعه تمام فرضیات به تایید رسیدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها