• تآثیر تجربه و تحصیلات مدیران بر درک اهمیت اجزای هزینه های کیفیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه و تحصیلات مدیران بر درک اهمیت اجزای هزینه های کیفیت است. با توجه به هدف و ماهیت پژوهش، جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، حدود (150) فقره پرسشنامه به شرکت ها و سازمان های مورد نظر ارسال و در نهایت (75) فقره پرسشنامه صحیح و قابل اتکاء بر اساس فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران جمع آوری و با کمک آزمون مناسب آماری، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، بین درک اهمیت هزینه های تطابق (هزینه های پیشگیری و ارزیابی کیفیت) با میزان تجربه و تحصیلات مدیران رابطه معنی داری وجود دارد و با افزایش میزان تجربه و تحصیلات مدیران درک بهتری از اجزای هزینه های کیفیت پیدا می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها