• بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا (مطالعه موردی: کارکنان ناجا تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 449
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا (مطالعه موردی: کارکنان ناجا تهران)

  مدیریت کیفیت جامع tqm  یک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر در سازمان شده و هدف آن فرایند بهینه سازی کارکنان و تمرکز بر نیاز مشتریان است که به کارگیری مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در عملکرد و بهره وری شرکت ها و سازمان ها ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا در تهران می باشد. در این پژوهش، روش به کارگیری شده برحسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری، توصیفی و تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری و به کمک نرم افزار spss23 و با استفاده از روش ols مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری نیـروی انسانی ستاد پلیس پیشگیری تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها پژوهش نشان می دهد که عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی: مدیریت کیفیت جامع، رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمندی و کار تیمی، تجزیه و تحلیل کیفیت، بیمه کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره وری رابطه مثبت دارند که از بین این عوامل بهبود کیفیت و مدیریت کیفیت جامع با ضریب رگرسیون 0.66 و 0.64 رابطه مثبت تری نسبت به سایر عوامل دارند؛ بنابراین با توجه به جایگاه سازمانی پلیس پیشگیری ناجا در نظام امنیتی کشور، ایجاد یک نظام مدیریت کیفیت جامع و شناسایی ابعاد آن برای مدیریت بهتر و کارآمدتر در راستای افزایش بهره وری و اثربخشی از ضروریات اجتناب ناپذیر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها