• بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدل تعالی سازمانی efqm در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 528
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدل تعالی سازمانی  efqmدر دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست معیارهای نه گانه ی مدل تعالی سازمانی efqm در دانشگاه به انجام رسید. در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور، دانشگاه آزاد شهرکرد انتخاب و از میان جامعه ی آماری 7799 نفری دانشگاه، با روش تصادفی طبقه ای تعداد 822 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 200 نفر از کارکنان سازمانهایی که با دانشگاه در ارتباط هستند بعنوان "افراد جامعه" به عنوان بخش دیگری از نمونه پژوهش منظور شدند. ابزار اندازه گیری عبارت از 3پرسشنامه ی محقّق ساخته بود. روایی ابزار به تأیید چند نفر از اساتید و کارشناسان آشنا به مدل efqm رسید و پس از آزمون اولیه، پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ 98.، 74.0، 70.0 به ترتیب برای پرسشنامه های مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان، و افراد جامعه محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی شاخصهای میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی- و آمار استنباطی مشتمل بر تحلیل واریانس، شفه و دانکن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین میزان کاربست معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm در این دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان کاربست معیارهای مدل efqm بدین صورت است: رهبری: 59%؛ خطّ مشی و استراتژی: 75.63 %؛ کارکنان: 8.58 %؛ مشارکتها و منابع: 60 %؛ فرایندها: 8.57 %.؛ نتایج کارکنان: %2.62 ؛ نتایج مشتریان: 5.56 %؛ نتایج جامعه: 60 %؛ نتایج کلیدی عملکرد: 3.57 %. در مجموع این دانشگاه از 1000 نمره ی مدلefqm ، نمره ی 589 را کسب کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها