• بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی گری انتقال دانش ضمنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 463
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی ‌گری انتقال دانش ضمنی

  امروزه نیروی انسانی به‌عنوان یک دارایی باارزش و محوری برای سازمان‌ ها نگریسته می شود. سازمان‌ ها به‌منظور کسب سطح بالاتری از عملکرد و موفقیت همواره به دنبال بهره‌گیری حداکثری از این دارایی ارزشمند سازمانی هستند. از این‌رو؛ سازمان‌ ها به دنبال توانمندسازی نیروی انسانی خود به‌عنوان یک اصل مهم برای بقا و رقابت در عرصه متغیر کسب ‌و کار کنونی می ‌باشند. در این راستا؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه دو متغیر کلیدی شناخته شده فرهنگ یادگیری سازمانی و انتقال دانش ضمنی در رابطه با توانمندسازی کارکنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان و توانمندسازی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی انتقال دانش ضمنی می‌ باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است.

  حجم نمونه تعداد 220 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می ‌باشند، که به‌ صورت تصادفی انتخاب‌ شده‌اند. ابزار مورد استفاده در ای پژوهش پرسشنامه ‌های استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی، توانمندسازی کارکنان و انتقال دانش ضمنی است، که پایایی آن‌ ها از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورد استفاده قرارگرفته است. و داده‌ ها نیز با بهره‌مندی از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری سازمانی نقش بسزایی در فراهم کردن بستر مناسب برای توانمندسازی کارکنان از طریق انتقال دانش ضمنی دارد. از این‌رو پیشنهاد می ‌شود همواره سازمان ‌ها به دنبال دستیابی به فرهنگی و جوی مطلوب و حمایت‌کننده از یادگیری باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها