• بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجیگری سرمایه فکری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 330
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگی است که از کسب اطلاعات، توزیع و تسهیم یادگیری پشتیبانی می کند و یادگیری همیشگی را پشتیبانی خواهد کرد و آن را برای بهبود و پیشرفت سازمانی و بهبود عملکرد شغلی استفاده کرد. با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش دارا بودن فرهنگ یادگیری سازمانی قوی در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و عملکرد کارکنان و سازمان را بهبود می بخشد و نیز موجب متعهد شدن آنان به سازمان خواهد شد، بنابراین هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی عملکرد شغلی شرکت نفت و گاز گچساران می باشد. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه، جهت بررسی متغیرها استفاده شده است، میزان پایایی برای کل پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این مطالعه، 230 نفر شامل کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت نفت و گاز گچساران در سال 1397 بوده که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 140 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تست فرضیات روش تحلیل مسیر به کار برده شد که به منظور انجام تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار amos بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و مستقیم دارد و هم چنین نقش میانجگیری سرمایه فکری تایید گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها