• گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 622
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

   گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان

  انسان، موجودی اجتماعی است و به حکم سرشت خویش، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است..در جریان این ارتباط و تعامل اجتماعی، بخش قابل توجهی از گفته ها و شنیده های روزانه انسان ها را شایعه شکل می دهد. شایعه یکی از کارکردهای بحران زای مدیریت است که با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم های نوین، افکار عمومی جامعه و جهان را می تواند تحت تأثیر قرار دهد.

  با توجه با امکان تاثیر شایعات بر عملکرد شغلی،این پژوهش در پی گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان شرکت توسعه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان می‌باشد . این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در دسته تحقیقات آمیخته اکتشافی و از نوع توسعه ابزار قرار می‌گیرد که در دو مرحله کیفی و کمی انجام‌گرفته است. در مرحله کیفی از روش قوم نگاری یا مردم نگاری و در مرحله کمی از ابزارهای پیمایشی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها در مرحله اول بررسی اسناد، مستندات وانجام  مصاحبه و در مرحله کمی پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت مذکور می‌باشند.

  روایی پرسشنامه‌ها با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن‌ها براساس محاسبه آلفای کرونباخ( بالای 94/.) مورد تائید قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله اول (کیفی) با روش تحلیل مضمون (محتوا) و در مرحله دوم  با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد (ipa) و با نرم افزار متلب و در نهایت آمار توصیفی بااستفاده از نرم افزار spss محاسبه شده است . یافته های پژوهش در مرحله کیفی حاکی از شناسایی گونه های خزنده سازمانی، پایدارسازمانی و خزنده ارتباطی شایعه می باشدکه به ترتیب ذکرشده دراولویت اهمیت واثرگذاری برعملکرد قرارگرفته‌است، درحالی‌که شایعه عادی فردی، شایعه پایدار ارتباطی و شایعه تند و سریع سازمانی به ترتیب نسبت به دیگرگونه‌ها رواج کمتری در سازمان داشته و به‌تبع اثر کمتری بر عملکرد شغلی کارکنان داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها