• بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 693
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه

  هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع و مشکلات استقرار نظام های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران است. بر این اساس، تلاش شده است با شناسایی موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه راهکارهای مناسب ارائه و زمینه برای استقرار این ابزار مدیریتی فراهم شود. این موانع در قالب چهار متغیر کمبود میزان آشنایی مدیران با نظام اطلاعاتی مدیریت، کمبود نیروی انسانی متخصص، پایین بودن سطح آموزش و اطلاعات کارکنان،و مقاومت کارکنان در مقابل تغییر بررسی شده و ارتباط این متغیرها با استقرار نظا م های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران مورد آزمون قرار گرفته است.

  بدین منظور از پرسشنامه هایی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است وازنرم افزارspss برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است که نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:بین کمبود آشنایی مدیران با نظام اطلاعاتی مدیریت و استقرار آن رابطه معنادا ری وجود دارد-ببن کمبود نیروی انسانی متخصص برای پشتیبانی اجرایی mis و استقرار آن رابطه معنادا ری وجود دارد-بین کمبود سطح آموزش و اطلاعات کارکنان و استقرار misرابطه معناداری وجود دارد-بین مقاومت کارکنان در مقابل تغییر و استقرار mis رابطه معناداری وجود دارد.استفاده از آزمون ها این نتیجه حاصل شد که بین جنس، سابقه کار، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و میزان اطلاع مدیران ازmis در درکارخانه نیشکرهفت تپه  با استقرار آن رابطه معنا داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها