5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش های پیشرفته در مهندسی عمران || دوره چهارم - شماره سه
  عنوان ژورنال : پژوهش های پیشرفته در مهندسی عمران
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : چهارم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/12/01
  • شاپای الکترونیکی : 3645-7299
  • ایمیل : information.arce[at]gmail.com
  • زبان انتشار : انگلیسی