• تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1420
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در چند دهه اخیر، سرمایه اجتماعی به دلیل تأثیرات گسترده و مهم، یکی از موضوعات کلیدی در پژوهش در حوزه های جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت به شمار می رود. در این راستا، مقاله حاضر نیز به بررسی تأثیرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری در سطح ملی پرداخته و از این طریق میزان و گستردگی ارتباط بین هر یک از کارکرهای نظام ملی نوآوری و سرمایه اجتماعی را توضیح دهد. بدین منظور کارکردهای 7 گانه پیشنهادی هکرت برای نظام ملی نوآوری اخذ و با  بررسی ادبیات در حوزه مربوطه، ارتباط هر یک از مؤلفه های 3 گانه سرمایه اجتماعی، یعنی مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی با کارکردهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مدل مفهومی اولیه تبیین کننده تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری مفهومی استخراج شده است. چارچوب مذکور نشان می دهد که کارکرد کارآفرینی بیشترین تأثیر و کارکرد جهت دهی به تحقیقات، کمترین تأثیر را از سرمایه اجتماعی می پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها