همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیرهوش معنوی برتوانمندسازی کارکنان در مدیریت استراتژیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 813
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هوش معنوی بر توانمندسازی کارکنان می باشد.هوش معنوی را بعنوان متغیر مستقل و توانمندسازی کارکنان را به عنوان متغیر وابسته بررسی می کنیم. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بوده که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه 195 نفرو نمونه آماری از طریق 130 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری دراین پژوهش، تصادفی ساده بوده و داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری شده که (آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 942/0) بود. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار استفاده از نرم افزارهای 13 lisre 8 spssمورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات بدین گونه می باشد: هوش معنوی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. احساس شایستگی بر هوش معنوی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. احساس داشتن استقلال بر هوش معنوی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. احساس موثر بودن بر هوش معنوی تاثیر مثبت و معنی داری ندارد. احساس معنی دار بودن بر هوش معنوی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها