• بررسی نقش جریان نقد آزاد بر هزینه حقوق صاحبان سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/19
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش جریان نقد آزاد بر هزینه حقوق صاحبان سهام

  از آنجایی که در ایران نیز رابطه جریان نقد آزاد با هزینه حقوق صاحبان سهام سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته است، در این پژوهش سعی شده تا با در نظر گرفتن مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام بخشی از این کار انجام شده باشد. هدف این بررسی نقش جریان نقد آزاد بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب جریان نقد آزاد متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس‌رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌ و تحلیل فرضیه نشان داد که جریان نقد آزاد بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها